Menu
EUR

Toimitusehdot

Sisältö  

1 - Määritelmät

2 - Yrittäjän identiteetti

3 - Soveltamisala

4 - Tarjous

5 - Sopimus

6 - Peruuttamisoikeus

7 - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajanjakson aikana

8 - Kuluttajan peruuttamisoikeuden ja kustannusten käyttäminen

9 - Yrittäjän velvollisuus peruuttamisen yhteydessä

10 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 - Hinta

12 - Vaatimustenmukaisuus ja lisätakuu

13 - Toimitus ja täytäntöönpano

14 - Jatkuva toimeenpanosopimus: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

15 - Maksaminen

16 - Valitusmenettely

17 - Riidat

18 - Alatakuu

19 - Lisämääräykset tai muuttuvat säännökset

20 - Muutos verkkokaupan Keurmerkin yleisiin ehtoihin

 

1 - Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys:

1. Lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluita etäsopimuksen perusteella ja yrittäjä tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tavarat, digitaalisen sisällön ja / tai palvelut näiden välille järjestetyn sopimuksen perusteella. tämä kolmas osapuoli ja yrittäjä;

2. Harkinta-aika: ajanjakso, jona kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi tarkoituksin, jotka liittyvät hänen kaupalliseen liiketoimintaan, käsityö- tai ammattitoimintaansa;

4. Päivä: kalenteripäivä;

5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu sisältö;

6. Jatkuva suoritussopimus: sopimus, jonka tarkoituksena on toimittaa tavaroita, palveluita ja / tai digitaalista sisältöä tiettynä ajanjaksona;

7. Jatkuva tietoväline: mitä tahansa keinoa, mukaan lukien sähköposti, joka antaa kuluttajalle tai yrittäjälle mahdollisuuden tallentaa hänelle henkilökohtaisesti suunnattua tietoa tavalla, joka mahdollistaa tulevan neuvottelun ja käytön ajanjaksolla, joka vastaa tiedon käyttötarkoitusta ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttumattoman toiston.

8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus olla jatkamatta etäsopimusta takuuajan kuluessa;

9. Yrittäjä: luonnollinen oikeushenkilö, joka on Stichting Webshop Keurmerkin jäsen ja tarjoaa tuotteita, (pääsyä) digitaaliseen sisältöön tai palveluita kuluttajille etäyhteyden kautta;

10. Etäsopimus: Yrittäjän ja kuluttajan tekemä sopimus tuotteiden, digitaalisen sisällön ja / tai palvelujen etämyyntiä koskevan organisoidun järjestelmän puitteissa, jossa yksi tai useampi etäviestintäteknologian kanava hyödynnetään yksinomaan sopimuksen tekemiseen asti;

11. Peruuttamislomake: Euroopan standardien mukainen peruutuslomake sisältönä liitteessä 1.

12. Etäviestinnän tekniikka: käytettävä väline, jota käytetään sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat yhdessä samassa paikassa samaan aikaan.

 

2 - Yrittäjän identiteetti

Yrittäjän nimi (yhtiöjärjestyksessä annettu nimi ja tarvittaessa toiminimi;

Työosoite; Mannerheiminaukio 1, 00100, Helsinki, Suomi

Vierailuosoite, jos se eroaa yrityksen osoitteesta; Suikersilo-West 35, 1165 MP, Halfweg, Alankomaat

Puhelinnumero ja ajat, jolloin yrittäjää voidaan olla yhteydessä puhelimitse: +31202610003

Sähköpostiosoite tai muu sähköinen viestintäväline, jota tarjotaan kuluttajalle samalla toiminnolla kuin sähköposti;

Kauppakamarin numero; 67513247

Arvonlisäverotunnus; NL857041496B01

Jos yrittäjän toimintaa sovelletaan asiaa koskevaa lupamenettelyä: tiedot valvontaviranomaisesta;

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

- ammattiyhdistys tai ammatillinen järjestö, jonka jäsen hän on;

- ammatinimike, paikka Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;

- viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatinharjoittamista koskeviin sääntöihin ja tietoa siitä, missä ja miten näihin ammatillisiin käytäntöihin pääsee käsiksi.

 

 3 - Soveltamisala 

1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja yrittäjän ja kuluttajan tekemiä etäsopimuksia.

2. Ennen etäsopimuksen tekemistä yrittäjän on asetettava näiden yleisten toimitusehtojen teksti saataville maksutta ja niin pian kuin mahdollista. Jos tämä on ymmärrettävästi  mahdotonta, yrittäjän on ilmoitettava, millä tavoin yleiset toimitusehdot voidaan tarkastaa, ja lähetettävä ne ilmaiseksi pyynnöstä ennen etäsopimusta.

3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten toimitusehtojen teksti voi poiketa edellisestä kohdasta ja ennen etäsopimuksen tekemistä se voidaan myös toimittaa kuluttajalle sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pitkäaikaiselle tietovälineelle. Jos tämä on hyväksyttävästi  mahdotonta, täsmennetään, missä yleisiä ehtoja voidaan tarkastella sähköisesti ja mihin ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä ilmaiseksi joko sähköisesti tai muuten, ennen etäsopimuksen tekemistä;

4. Jos tiettyjä tuote- tai palveluehtoja sovelletaan näiden yleisten toimintaehtojen lisäksi, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan vastaavasti, ja jos toimintaehdot ovat ristiriitaisia, kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan säännökseen, joka on hänelle suotuisin.

 

4 - Tarjous

1. Jos tarjous on määräaikainen tai jos tiettyjä ehtoja noudatetaan, se on mainittava selvästi tarjouksessa.

2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjolla olevista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja / tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tuotteita, palveluita ja / tai digitaalista sisältöä asiaankuuluvasti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukaisia ​​kuvia tuotteista ja / tai palveluista. Tarjouksen ilmeiset virheet tai erehdykset eivät sido yrittäjää.

3. Kaikki tarjoukset sisältävät sellaisia ​​tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

 

5 - Sopimus

1. Jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, sopimus tulee voimaan, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt asetetut ehdot.

2. Jos kuluttaja hyväksyi tarjouksen sähköisin keinoin, yrittäjän on vahvistettava viipymättä tarjouksen hyväksyminen sähköisessä muodossa. Niin kauan kuin mainitun hyväksynnän vastaanottamista ei ole vahvistettu, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimenpiteisiin sähköistä tiedonsiirtoa varten ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjän on noudatettava asianmukaisia ​​turvatoimenpiteitä.

4. Yrittäjä voi lain rajoissa kerätä tietoja kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista tosiasioista ja tekijöistä, jotka liittyvät etäsopimuksen vastuulliseen tekemiseen. Jos yrittäjällä on tutkimuksen tulosten perusteella perusteltuja syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on laillisesti oikeus kieltäytyä tilauksesta tai perustella pyyntö tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.

5. Ennen tuotteen toimittamista yrittäjän on lähetettävä seuraavat tiedot tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa sen helposti saavutettavalla tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle:

a) yrityksen vierailuosoite, jossa kuluttaja voi tehdä reklamaation;   

b) ehdot, joilla ja millä tavoin kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai tapauksen mukaan selkeät tiedot hänen vapautuksestaan peruuttamisoikeudesta;                                       

c) tiedot, jotka vastaavat olemassa olevia myynnin jälkeisiä palveluita ja takuita;                             

d) hinta, joka sisältää kaikki tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön verot, soveltuvin osin toimituskulut ja etäsopimuksen maksutapa, toimitus tai toteutus;                                               

e) sopimuksen purkamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai toistaiseksi.                                                                
f) peruutuslomake, jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus.

6. Jos toimeksianto jatkuu, edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

 

6 - Peruuttamisoikeus

Tuotteiden osalta:

1. Kuluttaja voi hylätä tuotteen ostosopimuksen ilmoittamatta syytä vähintään 14 päivän harkinta-aikana. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi vaatia häntä ilmoittamaan syitä.

2. Edellä lausekkeessa 1 tarkoitettu harkinta-aika alkaa päivänä, jona kuluttaja tai hänen etukäteen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, vastaanottaa tuotteen tai               

a) jos kuluttaja tilasi useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli sai viimeisimmän tuotteen. Yrittäjä voi kieltää tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusajat, jos hän ilmoittaa siitä selvästi kuluttajalle ennen tilausprosessia.

b) jos tuotteen toimitus koostuu useista eristä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli sai viimeisen erän tai viimeisen osan.                       
c) jos on kyse tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli sai ensimmäisen tuotteen.

Palvelujen ja digitaalisen sisällön tapauksessa, jota ei toimiteta fyysisellä kuljetuksella:

3. Kuluttaja voi irtisanoa vähintään 14 päivän kuluessa palvelusopimuksen tai sopimuksen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta fyysisellä kuljetuksella. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi vaatia häntä ilmoittamaan syitä.                                                           

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sopimuksen tekemisestä.               

Laajennettu harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei ole toimitettu fyysisellä kuljetuksella, jos peruuttamisoikeudesta ei anneta tietoa:         

5. jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle laillisesti vaadittavia tietoja peruuttamisoikeudesta tai ei ole toimittanut peruuttamislomaketta, pohdinta-aika päättyy 12 kuukauden kuluttua alkuperäisen pohdinta-ajan päättymisestä, kuten määritettynä tämän artiklan aiemmissa alalausekkeissa.                  

6. jos yrittäjä toimitti kuluttajalle edellisessä artikkelissa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kuluttaja sai tiedon.            

 

7 - Kuluttajan velvollisuudet pohdinnan aikana

1. Tänä aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Kuluttaja saa purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja vaikutuksen selvittämiseksi. Pääperiaatteena on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain tavalla, jolla tuotetta sallitaan käsiteltävän kaupassa.

2. Kuluttaja vastaa vain tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelytavasta, joka meni momentissa 1 sallittua pidemmälle.

3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole toimittanut hänelle kaikkia oikeudellisia tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä.

 

8 - Kuluttajan peruuttamisoikeuden ja kustannusten käyttäminen

1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava asiasta yrittäjälle yksiselitteisesti peruutuslomakkeella harkinta-ajan kuluessa.

2. Kuluttajan on palautettava tuote tai toimitettava se yrittäjälle (valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa osassa 1 mainitussa ilmoituksesta seuraavana päivänä. Tätä ei tarvitse tehdä, jos yrittäjä tarjoutui noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja noudatti tuotteen palautusjaksoa joka tapauksessa, jos tuote palautetaan ennen harkinta-ajan päättymistä.

3. Kuluttajan on palautettava tuote kaikilla toimitetuilla lisävarusteilla ja mikäli se on ymmärrettävästi mahdollista myös alkuperäisessä tilassa ja pakkauksessa ja yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

4. Peruuttamisoikeuden oikean ja oikea-aikaisen käytön riski ja todistustaakka kuuluvat kuluttajalle.

5. Kuluttajan on vastattava tuotteen palauttamisen välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä huomauttaa, että hän vastaa itse kustannuksista, kuluttajan ei tarvitse maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia näissä tapauksissa. 

6. Jos kuluttaja vetäytyy, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittamista tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittamista, jota ei ole valmistettu myytäväksi, ei aloitettaisi rajoitetussa määrin tai annetussa määrässä harkinta-ajanjakson aikana, kuluttajan on maksettava yrittäjälle summa, joka on yhtä suuri kuin sen velvoitteen osa, joka jo suoritettiin peruuttamisen yhteydessä, verrattuna velvoitteen täydelliseen noudattamiseen. 

7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, jota ei ollut valmistettu myytäväksi rajoitetussa määrässä tai tilavuudessa, tai kaukolämmön toimittamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jos

a) yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lakisääteisesti vaadittavia tietoja peruuttamisoikeudesta, kustannusten korvaamisesta peruuttamisen yhteydessä tai peruuttamislomakkeesta, tai

b) jos kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamista tai kaasun, veden ja sähkön toimittamista tai kaukolämmön aloittamista harkinta-ajanjakson aikana.                 

8. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta kokonaan tai osittain, jota ei ole tallennettu fyysiselle kantajalla, jos

a) ennen toimitusta hän ei ole nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen täytäntöönpanoa ennen harkinta-ajan päättymistä;       

b) hän ei tunnustanut menettävänsä peruuttamisoikeuttaan antaessaan suostumuksensa; tai

c) yrittäjä ei vahvistanut kuluttajan lausuntoa. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset päättyvät lain nojalla.       

 

9 - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen tapahtuessa

1. Jos yrittäjä tekee ilmoituksen peruuttamisesta sähköisesti, hänen on lähetettävä viipymättä palautuskuitti.

2. Yrittäjä korvaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien toimituskulut, jotka kuluttaja voi periä palautetusta tuotteesta, niin pian kuin mahdollista, mutta ainakin 14 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja ilmoitti hänelle peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa noutaa tuotetta itse, hän voi odottaa takaisinmaksun kanssa tuotteen vastaanottamiseen tai siihen asti, kunnes kuluttaja todistaa palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

3. Yrittäjän on käytettävä samoja maksuvälineitä, joita kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja suostu toiseen menetelmään. Korvaus on kuluttajalle maksuton.

4. Jos kuluttaja on valinnut kalliimman toimitustavan halvimman tavanomaisen toimituksen sijasta, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimmasta menetelmästä aiheutuvia lisäkustannuksia.

 

10 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut pois peruuttamisoikeudesta, mutta vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tästä selvästi tarjousta tehdessään tai joka tapauksessa hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on rahoitusmarkkinoiden vaihtelun alainen, johon yrittäjällä ei ole vaikutusta ja joka voi tapahtua peruuttamisjakson aikana;

2. Sopimukset, jotka tehdään julkisessa huutokaupassa. Julkinen huutokauppa määritellään myyntimenetelmäksi, jolla yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupanpitäjän johdolla ja jolloin tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja / tai palvelut.  

3. Palvelusopimukset palvelun suorittamisen jälkeen, mutta vain, jos

a) esitys alkoi kuluttajan nimenomaisella etukäteisluvalla; ja

b) kuluttaja ilmoitti menettävänsä peruuttamisoikeutensa heti, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaan.

4. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoitusmahdollisuuksien tarjoamista tietyn ajanjakson ajan, jona täytäntöönpano tapahtuu, muihin kuin asuintarkoituksiin, tavaroiden kuljetuksiin, autonvuokrauspalveluihin ja ateriapalveluihin;

5. Vapaa-ajantoimintaan liittyvät sopimukset, kun sopimuksessa on sovittu tietty päivämäärä tai suoritusaika; 

6. Kuluttajan määritelmien mukaisesti valmistetut tuotteet, joita ei ole esivalmistettu ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen mieltymyksen tai päätöksen perusteella tai jotka on tarkoitettu tietylle henkilölle;

7. Helposti pilaantuvat tuotteet tai tuotteet, joiden kestävyys on rajoitettu.

8. Sellaiset sinetöidyt tuotteet, jotka eivät ole terveys- tai hygieniasyistä sopivia palauttamiseen ja joiden sinetti on rikki;

9. Tuotteet, jotka luonteeltaan sekoittuvat palautumattomasti muiden tuotteiden kanssa;

10. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimuksen tekemisen yhteydessä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa.

11. Sinetöidyt ääni- ja videotallenteet ja tietokoneohjelmat, joiden sinetit on rikottu toimituksen jälkeen;

12. Sinetöidyt ääni- ja videotallenteet ja tietokoneohjelmat, joiden sinetit on rikottu toimituksen jälkeen; sanoma- ja aikakauslehdet tai lehdet, tilauksia lukuun ottamatta;

13. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla tavoin kuin fyysisellä kuljetuksella, mutta vain, jos:

a) esitys aloitettiin kuluttajan nimenomaisella etukäteisluvalla;

b) kuluttaja ilmoitti menettävänsä peruuttamisoikeuten tekemällä niin.

 

11 - Hinta

1. Tuotteiden ja / tai tarjottujen palvelujen hintoja ei saa nostaa tarjouksessa mainitun voimassaoloajan kuluessa, jollei hintojen muutoksista muuta johdu arvonlisäverokannan muutoksista.

2. Vastoin edellistä kohtaa, yrittäjä voi tarjota muuttuvilla hinnoilla tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia ​​rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, jotka ovat yrittäjän hallinnan ulkopuolella. Tarjouksessa ilmoitetaan mahdollisuus vaihtelusta ja se, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja.

3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat uudesta lainsäädännöstä. 

4. Hinnankorotukset 3 kuukaudesta sopimuksen tekemisen jälkeen ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt sopimuksen ja

a) ne ovat lakien tai määräysten seurausta, tai

b) kuluttajalla on valtuudet peruuttaa sopimus ennen hinnankorotuksen alkamispäivää.

5. Kaikki tuotteiden tai palvelujen tarjoamisessa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 

12 - Sopimuksen toteuttaminen ja ylimääräinen takuu

1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen mukaisia ​​tarjouksessa lueteltujen eritelmien, kohtuullisten käytettävyys- ja / tai luotettavuusvaatimusten ja voimassa olevien lakien ja / tai hallituksen asetusten mukaisia päivänä jolloin sopimus tehtiin. Jos sovittu yrittäjä myös takaa, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

2. Yrittäjän, hänen toimittajan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama ylimääräinen takuu ei saa koskaan vaikuttaa oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi käyttää yrittäjää vastaan ​​yrittäjän velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, jos yrittäjä on epäonnistunut täyttäessään velvollisuutensa osana sopimusta..

3. 'Lisätakauksella' tarkoitetaan jokaista yrittäjän, hänen toimittajan, maahantuojan tai valmistajan velvollisuutta, jossa hän antaa kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät lain edellyttämän määrän, mikäli hän ei noudata sitoumuksiaan osana sopimusta.

 

13 - Toimitus ja täytäntöönpano

1. Yrittäjän on noudatettava parasta mahdollista huolellisuutta tilauksia tehdessään, toteutettaessa tuotetilauksia sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia pyyntöjä.

2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on antanut yrittäjälle.

3. Noudattaen näiden yleisten ehtojen artiklan 4 määräyksiä asianmukaisesti, yrittäjän on suoritettava hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta vähintään 30 päivän kuluessa, jollei toisesta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus on viivästynyt, tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä kuukauden kuluessa tilauksesta. Tällaisissa tapauksissa kuluttajalla on oikeus hylätä sopimus maksutta ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.

4. Edellisen kappaleen mukaisen hylkäämisen jälkeen yrittäjän on palautettava kuluttajan suorittama maksu viipymättä, mutta vähintään 30 päivän kuluessa hylkäämisestä.

5. Tuotteiden katoamisen ja / tai vahingoittumisen riski kuuluu yrittäjälle siihen asti, kunnes tuotteet toimitetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle edustajalle, joka ilmoitetaan kuluttajan tiedoksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

 

14 - Jatkuvat suoritussopimukset: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Päättyminen

1. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräämättömäksi ajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen noudattaen irtisanomissääntöjä ja ilmoittamalla siitä enintään kuukauden irtisanomisajalla. 

2. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa tietylle ajanjaksolle tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen tietyn ajanjakson lopussa noudattaen irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

3. Kuluttaja voi peruuttaa edellisissä kappaleissa mainitut sopimukset:

- milloin tahansa, eikä niitä saa rajoittaa irtisanomiseen tietyllä hetkellä tai tietyllä ajanjaksolla; 

- ainakin samalla tavalla kuin hän solmi

- kaikkina aikoina samalla ilmoituksella, jonka yrittäjä itselleen asetti.

Jatkoaika

4. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida jatkaa tai jatkaa automaattisesti määräajaksi.

5. Siitä huolimatta, mitä edellisessä kappaleessa esitettiin, määräaikainen sopimus, joka kattaa päivälehtien, sanomalehtien, viikkolehteiden ja aikakauslehtien säännöllisen toimituksen, voidaan äänettömästi jatkaa enintään kolmen kuukauden ajanjaksona, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän pidennetyn sopimuksen pidennyksen loppua kohden, ilmoittamalla siitä enintään kuukautta ennen.

6. Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tuotteiden tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, voidaan pidentää äänettömästi toistaiseksi, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen kuukauden irtisanomisajalla. Ilmoitus on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivälehtien, sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien toimittamista säännöllisesti, mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa. 

7. Kokeeksi tilattujen päivälehtien, sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien säännöllisen toimituksen (rajoitettu kesto) sopimusta (kokeilu- tai alustava tilaus) ei uusita äänettömästi, ja se päättyy automaattisesti koeajan tai alustavan jakson jälkeen.

Kesto

8. Jos sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa yhden vuoden kuluttua ennakkoilmoituksesta, joka on enintään yksi kuukausi, jollei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä irtisanomista ennen sovitun ajanjakson päättymistä.

 

15 - Maksaminen

1. Jollei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin täsmennetä, kuluttajan maksettavat määrät on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajasta tai jos pohdinta-aikaa ei ole 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos palvelun tarjoamisesta on sovittu, tämä määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja sai vahvistuksen sopimuksesta.

2. Kun myydään tuotteita kuluttajille, yleisissä ehdoissa ei ole sallittua neuvotella yli 50 %:n ennakkomaksusta. Jos ennakkomaksusta sovittiin, kuluttaja ei voi vaatia oikeuttaan kyseisen tilauksen tai kyseessä olevien palvelujen toteuttamiseen ennen sovitun ennakkomaksun suorittamista.

3. Kuluttajan velvollisuutena on ilmoittaa yrittäjälle viipymättä annettujen tai täsmennettyjen maksutietojen mahdollisista epätarkkuuksista.

4. Jos kuluttaja ei ole noudattanut maksuvelvollisuuttaan / velvoitteitaan ajoissa, ja yrittäjä on huomauttanut hänelle, että maksu oli viivästynyt, ja hän antoi kuluttajalle 14 päivän ajan täyttää maksuvelvoitteet, kuluttajan on maksettava lakisääteinen korko maksettavasta määrästä, ja yrittäjällä on oikeus veloittaa kuluttajalta mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Nämä tuomioistuinten ulkopuoliset perintäkulut ovat enintään 15 prosenttia jäljellä olevista määristä, jotka ovat enintään 2 500 euroa, 10 prosenttia seuraavista 2 500 eurosta ja 5 prosenttia seuraavista 5000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Yrittäjä voi poiketa edellä mainituista määristä ja prosenttimääristä kuluttajan hyväksi.

5. Jos olet uusi asiakas, tarkistamme luottotiedot. Huomaa, että tämä voi johtaa tilauksen lähettämisen viivästymiseen.

 

16 - Valitusmenettely

1. Yrittäjällä on oltava riittävällä ilmoituksella valitusmenettelytapa, ja hänen on käsiteltävä valitus tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

2. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on tehtävä kokonaan ja selkeästi yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa kuluttajan havaittua puutteista.

3. Yrittäjälle jätettyihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjän on vastattava 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksen kanssa ja ilmoitettava, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.

4. Valitus yrittäjän tuotteesta, palvelusta tai huoltopalvelusta voidaan myös tehdä Stichtingin Webshop Keurmerk -valituslomakkeella, joka annetaan verkkosivuston www.StichtingWebshopKeurmerk.org kuluttajasivulla. Valitus lähetetään sitten kyseiselle yrittäjälle ja Stichting Webshop Keurmerk -organisaatiolle. 

5. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä kohtuullisen ajan kuluessa määräajassa tai kolmen kuukauden kuluessa valituksen jättämisestä, syntyy riita, johon riidanratkaisusäännöt ovat avoinna.

 

17 - Erimielisyydet

1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.

2. Ylempänä annettuja säännöksiä noudattaen sekä kuluttaja että kuluttaja voivat viedä kuluttajan ja yrittäjän väliset erimielisyydet tuotteisiin tai palveluihin liittyvien sopimusten tekemisestä tai toteuttamisesta, jotka yrittäjän on toimitettava tai on jo toimitettu voivat molemmat kuluttuja ja yrittäjä lähettää paikkaan: Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP,  The Hague (Den Haag) (www.sgc.nl). 

3. Riitalautakunta käsittelee riidat [Geschillencommissie] vain, jos kuluttaja on esittänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.

4. Erimielisyys täytyy olla toimitettuna kirjallisesti Geschillencommissie-verkkokaupalle kolmen kuukauden kuluessa riidan syntymisestä.

5. Jos kuluttaja haluaa viedä riidan Geschillencommissielle, tämä valinta sitoo yrittäjää. Kun yrittäjä haluaa viedä riidan Geschillencommissielle, kuluttajan on kerrottava kirjallisesti viiden viikon kuluessa yrittäjän esittämästä kirjallisesta pyynnöstä, toivooko tai haluaako hän riidan käsiteltävän toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos yrittäjä ei ole kuullut kuluttajan vaihtoehdosta viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

6. Geschillencommissien päätös tehdään välimiesmenettelysääntöjen (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop) sääntöjen mukaisesti. Geschillencommissien tekemät päätökset ovat sitovia.

7. Riitolautakunta ei käsittele erimielisyyttä tai lopeta sen käsittelyä, jos yrittäjälle myönnetään moratorio, konkurssi tai se tosiasiallisesti lopettaa liiketoimintansa ennen kuin komissio on käsitellyt riidan istunnossa ja antanut lopullisen päätöksen.

8. Jos Geschillencommissie-verkkokaupan lisäksi toinen erimielisyyksien komitea, jonka Stichting Geschillencommissies voor Consortenzaken (SGC) [Kuluttajavalituskomiteoiden säätiö] tai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) [Rahoituspalveluvalituslautakunta] on hyväksynyt ja joka on pätevä erimielisyyksiin, jotka liittyvät pääasiassa myyntitapoihin tai etäpalveluihin, Geschillencommissie Webshop Keurmerk on ensijaisesti toimivaltainen, ja kaikissa muissa riita-asioissa SGC: n tai Kifidin tunnustamat ja siihen sidoksissa olevat riitojenlautakunnat ovat toimivaltaisia.

 

18 - Tämän toimialan takuu

1. Verkkokauppa Keurmerk takaa, että sen jäsenet noudattavat riitalautakunnan  sitovia neuvoja, paitsi jos jäsen päättää lähettää sitovan lausunnon tuomioistuimelle uudelleentarkasteluun kahden kuukauden kuluessa. Tämä takuu elpyy, jos tuomioistuimen tutkinnan jälkeen sitova lausunto on vahvistettu ja tuomiosta tulee lopullinen. Verkkokauppa Keurmerk maksaa kuluttajalle tämän summan 10 000 euroon asti sitovaa lausuntoa kohden. 10 000 euroa maksetaan, jos summa ylittää 10 000 euron sitovaa lausuntoa kohden. Jäljellä olevan määrän osalta verkkokauppa Keurmerkillä on velvollisuus varmistaa, että jäsenet noudattavat sitovia lausuntoja.

2. Tämän takuun soveltamiseksi vaaditaan, että kuluttaja jättää kirjallisen vetoomuksen verkkokauppa Keurmerkille ja että hän siirtää yrittäjää vastaan ​​vaatimuksen Stichting Webshop Keurmerkille. Jos vaatimus yrittäjälle ylittää 10 000 euroa, kuluttajalle tarjotaan mahdollisuutta siirtää ylimääräistä korvausta koskeva reklamaatio Stichting Webshop Keurmerkille, jonka jälkeen tämä organisaatio yrittää omalla nimellään ja omalla kustannuksellaan saada maksun ja näiden oikeuksien mukaisen korvauksen kuluttajalle.

 

19 - Lisäsäännökset tai poikkeukset

Näiden yleisten ehtojen lisäsäännökset ja / tai poikkeukset eivät saa olla haitaksi kuluttajalle, ja ne on tehtävä kirjallisesti tai kirjattava siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle.

 

20 - Muutokset Stichting Webshop Keurmerk yleisiin ehtoihin

1. Näitä yleisiä ehtoja ei muuteta muuten kuin konsultaatiossa Consumentenbondin (Kuluttajayhdistys) kanssa. 

2. Näihin ehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa vain julkaisemisen jälkeen asianmukaisella tavalla edellyttäen, että asianmukaisten muutosten tapauksessa kuluttajan kannalta hyödyllisin säännös on etusijalla tarjouksen voimassaoloaikana. 

Osoite:

Stichting Webshop Keurmerk

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Liite I: Peruuttamislomake

Peruuttamislomake

(Täytä tämä lomake ja palauta se vain, kun haluat peruuttaa sopimuksen)

• Vastaanottaja: [Yrittäjän nimi]

               [Yrittäjän maantieteellinen osoite]

               [Yrittäjän faksinumero, jos saatavilla]

               [Yrittäjän sähköpostiosoite tai sähköinen osoite]

 

• Ilmoitan täten / haluamme peruuttaa sopimuksemme seuraavien tuotteiden myynnistä: [tuotteen erittely] *

      seuraavan digitaalisen sisällön toimittaminen [digitaalisen sisällön erittely] *

        seuraavan palvelun suorittaminen [palvelun erittely] *

• Tilattu * / vastaanotettu * [palveluiden tilaamisen tai tuotteiden vastaanottamisen päivämäärä] *

• [Kuluttajan nimi]

• [Kuluttajan osoite]

• [Kuluttajan allekirjoitus] (vain kun tämä lomake lähetetään paperilla) 

*) Poistetaan ja / tai täydennetään tarvittaessa.

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Minun tilini

Unohtuiko salasana?

Recent toegevoegd

Yhteensä ilman ALV: ta
€0,00
Lisää vielä €149,00 arvosta tuotteita ostoskoriin, niin saat ilmaisen toimituksen!
0
Vertaile
Aloita vertailu

on lisätty ostoskoriin!